น้ำหนัก ส่วนสูง
เปลี่ยนแปลง (เทียบกับ 15 เม.ย. 63)
น้ำหนัก
ลดลง
6.5
กก.
ดัชนีมวลกาย (BMI)
ต่ำกว่าเกณฑ์
  น้ำหนัก
กก.
ส่วนสูง
ซม.
BMI
กก./ม2
17 ธ.ค. 63
52.5
173
19.21
15 เม.ย. 63
59.0
173
19.71
25 มี.ค. 63
58.6
173
19.58
15 มี.ค. 63
69.2
172
23.39
น้ำหนัก ส่วนสูง
ค่าเพิ่มขึ้น ค่าลดลง
 
BMI
ต่ำกว่าเกณฑ์ น้อยกว่า 18.5
สมส่วน 18.5 - 22.9
น้ำหนักเกิน 23.0 - 24.9
โรคอ้วน 25.0 - 29.9
โรคอ้วนอันตราย มากกว่า 30
 
ข้อจำกัด BMI
ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) สามารถช่วยคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนได้ แต่ไม่สามารถระบุความเสี่ยงสุขภาพได้ ทั้งนี้ค่า BMI ใช้กับผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบรูณ์ขึ้นไป ไม่รวมกลุ่มคนดังต่อไปนี้ เด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้ทุพพลภาพ นักกีฬาเล่นกล้าม